Generalne zasady przetwarzania danych osobowych

w inPL group Sergiusz Szapowal

Poniższe zasady obowiązują od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Biuro Rachunkowe inPL group Sergiusz Szapowal ul. Mełgiewska 74/200,

20-234 Lublin,

NIP 712-33-00-855,

zwany dalej Administratorem.

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, należy kierować za pomocą adresu info@inpl.eu

Zabezpieczenie danych

Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów prawa.

Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Administrator przetwarza dane osobowe następujących osób:

 • korzystających z usług świadczonych przez Administratora, związanych z jego działalnością gospodarczą;
 • osób składających zapytania w przedmiocie oferty Administratora związanej prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • odbywających u Administratora praktykę, staż lub wolontariat;
 • kandydatów do pracy;
 • pracowników Administratora;
 • współpracujących z Administratorem w oparciu o umowy cywilno-prawne, kontrahentów, podwykonawców Administratora;
 • osób kontaktujących się z Administratorem w określonej sprawie [również w formie elektronicznej];
 • innych osób do których danych osobowych Administrator ma dostęp w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych

Każde przetwarzanie Państwa danych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe
w następujących celach:

 • 6 ust.1 lit c) RODO — realizacja uprawnienia lub spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa. Obowiązki te wynikają
  w szczególności z przepisów o rachunkowości, kodeksu pracy, o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, ustaw podatkowych oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w szczególności dochodzenie roszczeń lub ochrona praw Administratora, zapewnienie bezpieczeństwa mienia Administratora oraz marketing usług Administratora.
 • 6 ust. 1 lit. b) RODOzawarcie i realizacja lub rozwiązania umowy oraz wykonywania innych czynności związanych z umową, w tym czynności poprzedzających jej zawarcie. Dotyczy umów zawieranych z Administratorem.
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO — realizacja czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody. Na podstawie udzielonej zgody Administrator przetwarza dane osobowe w celu związanym z realizacją określonej sprawy, realizacji projektu, kontaktu zwrotnego. Zgoda jest pobierana tylko w sytuacji gdy Administrator nie ma podstaw do przetwarzania danych osobowych w innym przepisie powszechnie obowiązującym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do zrealizowania

celów, uprawnień i obowiązków ciążących na Administratorze.

 Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania statutowych celów lub/i realizacji określonej usługi oraz na podstawie stosownych umów podpisanych
z Administratorem.

Przetwarzane dane nie są transferowane przez Administratora bezpośrednio poza obszar Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych.

Przetwarzane dane nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:

 • w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przez okres do czasu wypełnienia lub wygaśnięcia tych obowiązków;
 • w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia;
 • w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody;
 • w zakresie realizacji zawartej umowy przez okres do czasu jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Uprawnienia osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez Administratora danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Administratora danych oraz uzyskania kopii tych danych;
 • sprostowania swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • usunięcia swoich danych tzw. prawo do bycia zapomnianym, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).

W/w uprawnienia mogą być zrealizowane z zastrzeżeniem art. 16, art.17, art.18, art. 20 RODO.

 • uzyskania informacji dotyczącej sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych u Administratora. Wnioski należy kierować za pomocą adresu: info@inpl.eu
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25.05.2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Procedura realizacji uprawnień

Realizacja Państwa praw odbywa się na wniosek złożony osobiście lub za pomocą poczty na podany powyżej adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres:

info@inpl.eu

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Informujemy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych.

Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania. Jeżeli z uwagi na charakter wniosku nie będzie możliwe załatwienie sprawy
w w/w terminie, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach.

Ponadto możemy poinformować Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że realizacja wniosków odbywa się bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty stanowiącej zwrot poniesionych kosztów za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty lub jakichkolwiek innych przyczynach, przez wzgląd na które nie będziemy w stanie zrealizować wniosku, zostaniecie Państwo bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnionej do odbioru danych, poinformujemy Państwa o sposobie i formie udzielenia/odbioru informacji.